• en
 • pl

Polityka prywatności (RODO)

Szanowni Państwo,
z dniem 25 maja 2018 roku weszło w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwane dalej „RODO”.

Mamy nadzieję, że przedstawione poniżej informacje upewnią Państwa, że powierzane nam dane osobowe są dobrze zabezpieczone, a ich przetwarzanie odbywa się w ściśle ograniczonym, uzasadnionym prawem zakresie.

1. Administrator danych

Administratorem danych jest ANDRZEJ ŚMIECH w Warszawie (00-193) przy ul. Stawki 2/2405, zgodnie z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, REGON: 017397702, NIP: 525-117-16-70,

2. Cele i podstawa przetwarzania danych

Państwa dane osobowe przetwarzamy wyłącznie w zakresie:

 1. a) niezbędnym do realizacji umów,
  b) wypełnienia ciążących na administratorze obowiązków prawnych (wymagane prawem rejestry transakcji handlowych, faktur, rozliczeń podatkowych itp.),
  c) marketingu produktów i usług administratora – przekazywanie klientom informacji i ofert dotyczących naszych produktów (prawnie uzasadniony interes administratora danych), z poszanowaniem innych regulujących te czynności przepisów prawa.
 2. Zasada minimalizacji, okres przechowywania danychPrzetwarzając Państwa dane osobowe, kierujemy się zasadą minimalizacji, a więc zbieramy je tylko wtedy, gdy jest to niezbędne, w minimalnym, niezbędnym dla realizacji celu zakresie i czasie przechowywania.
  Dane przetwarzane dla celów określonych w pkt 2 lit. a), b) przechowywane są przez okres wymagany przepisami prawa,
  a w lit. c) – do czasu wniesienia sprzeciwu.

  4. Odbiorcy danych osobowych

  Podstawowe procesy przetwarzania danych wykonujemy we własnym zakresie. Państwa dane osobowe nie są udostępniane podmiotom trzecim, w szczególności nie są one przedmiotem transakcji handlowych, wymiany, użyczenia itp. Jeżeli dla realizacji celu przetwarzania niezbędne jest przekazanie danych podmiotowi przetwarzającemu (np. kurierowi w celu dostarczenia przesyłki), starannie dobieramy partnera gwarantującego wysokie standardy bezpieczeństwa, zabezpieczone umową.

  5. Integralność i poufność danych

  Podjęliśmy szereg działań, by jak najlepiej zabezpieczyć Państwa dane przed utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, a w szczególności przed dostępem osób nieupoważnionych. Dotyczy to zarówno zabezpieczenia za pomocą środków technicznych, jak i rozwiązań organizacyjnych.

  6. Profilowanie danych

  W trosce o jak najlepsze dostosowanie składanych ofert do Państwa potrzeb dokonujemy profilowania danych według kryterium produktowego zakupów.

  7. Uprawnienia

  W dowolnym momencie mogą Państwo zażądać wglądu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczania przetwarzania, przesyłając wniosek na adres rodo@oddk.pl. Można również złożyć skargę do organu nadzorującego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.