• en
  • pl

Zarządzanie energią osobistą w dobie technologicznej rewolucji przemysłowej staje się kluczowym wyzwaniem dla dzisiejszego pracownika wiedzy. Rzeczywistość cyfrowa, w której funkcjonuje biznes napotyka na podstawowe wyzwanie, jakim są analogowe procesy, które kierują naszymi zachowaniami. Te zaś w znacznym stopniu zdeterminowane są przez wzorce emocjonalne ukształtowane przez lata.

Według Daniela Golemana, twórcy modelu „Inteligencji Emocjonalnej w Biznesie”, fundamentem trwałych zmian osobistych jest poszerzanie obszaru Samoświadomości, dzięki któremu osoba nie tylko zaczyna zauważać w otaczającym środowisku, niedostrzegane dotąd, szanse i możliwości, ale również odkrywa w sobie zasoby, dzięki którym, poprzez rozwój w obszarze Samosterowności, może konkretne zmiany wprowadzać w swoje życie osobiste i zawodowe.

Z tego powodu rekomendujemy, aby sesja warsztatowa zbudowana była na podstawie modelu uczenia się Dawida Kolba. W tym celu uczestnicy zostaną zaproszeniu do udziału w grze lub ćwiczeniu, w trakcie, której będą stawać przed wyzwaniami testującymi ich dotychczasowe wzorce. Uzyskane rezultaty, które są konsekwencją prezentowanych zachowań i podejmowanych decyzji, zostaną poddane refleksji i omówione na forum. Każdy moduł warsztatowy będzie podsumowywany w w oparciu o model teoretyczny oraz warsztaty pozwalające na wypracowanie nowych lub adaptację.

W kolumnie obok przedstawiamy zawartość merytoryczną jednodniowego warsztatu, którego celem będzie zbudowanie wśród uczestników świadomości dotyczącej wpływu osobistych schematów funkcjonowania w środowisku zawodowym na długoterminowe konsekwencje dla organizmu, omówienie zjawiska stresu oraz wypracowanie osobistego programu zmiany.

Proponowany zakres merytoryczny:

  • Co nami rządzi, czyli kulisy naszych zachowań – kluczowe czynniki wpływające na kształtowanie wzorców poznawczych, afektywnych i behawioralnych, które, jak drogowskazy prowadzą nas przez życie.
  • Ciało migdałowate i płat czołowy, czyli jak skutecznie wpływać na swoją reakcję stresową – omówienie przyczyn i procesu reakcji stresowej, krótko i długoterminowych konsekwencji dla organizmu oraz technik „pierwszej pomocy” w sytuacjach stresogennych.
  • Unikanie, emocje czy zadanie, czyli jak radzimy sobie ze stresem – autodiagnoza typowych reakcji na stres oraz propozycje adekwatnych narzędzi pozwalających na kontrolę jego natężenia.
  • Profilaktyka, czyli jak budować osobistą odporność na stresogenne czynniki otoczenia – wprowadzenie do podstawowych metod uwzględniających harmonijne zarządzanie energią życiową.
  • Wypalenie zawodowe, czyli równia pochyła nieuważnego szefa – omówienie zjawiska wypalenia zawodowego z uwzględnieniem przyczyn, procesu oraz sposobów, by je skutecznie omijać.
  • Osobisty program energetycznego lidera, czyli jak kierować sobą każdego dnia, by doświadczać spełnienia – ćwiczenie pozwalające uczestnikom na wypracowanie osobistego planu uwzględniającego profilaktykę w codziennym funkcjonowaniu zawodowym.